Archive for Październik 24th, 2018

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości coraz bliżej…Wystawa plakatów

W ramach obchodów tego ważnego wydarzenia klasa VI przygotowała wystawę plakatów prezentujących Bohaterów Niepodległości. Ukazuje ona ważne postaci historyczne, które przyczyniły się do odzyskania wolności przez nasz kraj w 1918r., jak również miały wpływ na jego odbudowę. Projekt został zrealizowany na lekcjach historii i plastyki.

 

Szkolny Wolontariat – już możemy przynosić nakrętki!!!

Grupa Wolontariatu, która działa w naszej szkole przygotowała karton na zbiórkę nakrętek. Akcja będzie wsparciem dla naszego kolegi. Karton znajduje się na górnym korytarzu. Zapraszamy i zachęcamy: przynoście plastikowe nakrętki!!! Warto pomyśleć o tym, aby nakrętki były czyste i zapakowane w reklamówkę lub worek. Grupa Wolontariatu wraz z opiekunem z góry dziękuje!

 

A może różaniec z darów natury? Twórczo na katechezie…

Miesiąc październik trwa… Zapraszam wszystkie dzieci na nabożeństwa różańcowe o 17.30: wtorek klasy V i VI, środa klasy VII i VIII, czwartek klasy IV, II i I. Możecie też twórczo spędzić jesienne popołudnie w domu i zrobić różaniec z darów natury. A to nasz różaniec z orzechów, robiliśmy go w szkole z klasą I i II.

 

Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Klenicy (63-133 Klenica, ul. Bolesława Chrobrego 68, telefon kontaktowy:  68 352 35 14).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marcin.cieslik@op.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z umowy o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa właściwego wskazanej formy współpracy.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.