„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III w gminie Bojadła”

Projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III w gminie Bojadła”.

Szkoła Podstawowa w Klenicy w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczy w realizacji projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III w gminie Bojadła.

I.Ogólne informacje o projekcie.

Projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas

I-III szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), priorytet IX, działanie 9.1.2. Projekty realizowane w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” mają na celu: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W projekcie uczestniczą uczniowie z klas I- III rekrutowani na podstawie diagnoz, wskazujących potrzebę wyrównywania ich szans edukacyjnych poprzez dodatkowe wsparcie dydaktyczne lub ogólnorozwojowe.

W naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień artystycznych.
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Koordynatorem szkolnym projektu jest pani Danuta Woś, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wybraną w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Urząd Gminy Bojadła.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzi pani Małgorzata Kwiatkowska-Wydra.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzi pani Danuta Woś.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzi pani Magdalena Bosy.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej prowadzi pani Agnieszka Mieszkiel.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień artystycznych prowadzi pani Mariola Sowińska.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzi pani Anna Ziobrowska.

Osoby prowadzące przygotowały programy i harmonogramy zajęć.

W I semestrze odbędzie się po 15 godzin zajęć każdego rodzaju, a w II semestrze po 20 godzin.