SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO.

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się:

www.ore.edu.pl/2010/06/szkoa-promujca-zdrowie/

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLENICY W SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Do lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zgłosiliśmy Szkołę w roku szkolnym 2022/2023. Podstawowym warunkiem udziału w tej Sieci było utworzenie Szkolnego Programu Promocji Zdrowia uwzględniającego charakter szkoły oraz potrzeby uczniów w zakresie promocji zdrowia. Po spełnieniu warunków formalnych i akceptacji  prowadzonych działań w listopadzie 2022r. szkoła Podstawowa w Klenicy została włączona do  Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

– systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu

samopoczuciu społeczności szkolnej,

– wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Polski model  Szkoły Promującej Zdrowie

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej

w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych

pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz

dąży do poprawy jej skuteczności.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Marcin Cieślik – dyrektor

Agata Rynek –  koordynator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Andrzejewska-Grela – pedagog

Iwona Meller – psycholog

Wioletta Cepowska – nauczyciel przyrody, wychowania do życia w rodzinie

Aleksandra Szczygieł – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Kwiatkowska-Wydra – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarka

Magdalena Stoksik – nauczyciel wychowania fizycznego

Beata Seredyńska – pracownik niepedagogiczny

Aneta Nędzyk – pracownik niepedagogiczny

oraz uczniowie i rodzice.

Podstawowe informacje na temat planu działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2022/2023.

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Duża częstotliwość występowania niekoleżeńskich zachowań (obmowa, plotki, wyśmiewanie)

Na podstawie wyników badań, wywiadów i obserwacji zespól dokonujący diagnozy uznał, że z pozoru pozytywne relacje w klasach po głębszej obserwacji, a przede wszystkim możliwości wypowiedzenia się anonimowo przez uczniów okazują się problemowe. Jako, że obmowa, mówienie nieprawdy o innych czy wyśmiewanie noszą znamiona przemocy psychicznej zespól promocji zdrowia podjął decyzję o potrzebie zminimalizowania tego zjawiska. Priorytet wybrany przez zespół promocji zdrowia został zaakceptowany przez radę pedagogiczną.

Cel:

Zmniejszenie częstotliwości występowania niekoleżeńskich zachowań (obmowa, plotki, wyśmiewanie)

Kryterium sukcesu:

60% uczniów zauważa poprawę w relacjach rówieśniczych

Zadania:

 1. Przygotowanie planu pracy SZPZ na rok szkolny 2022/2023. Przekazanie informacji o priorytetowych zadaniach programu dla rozwiązania problemu wynikającego z przeprowadzonej ewaluacji.
 2. Lekcje wychowawcze podejmujące tematykę relacji koleżeńskich.
 3. Spotkania integracyjne uczniów.
 4. Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla uczniów.
 5. Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla rodziców.
 6. Promowanie rywalizacji sportowej wg zasad fair play.
 7. „Tydzień dobrych uczynków” – akcja społeczności szkolnej.
 8. Coroczne organizowanie imprez klasowych, takich jak: andrzejki, mikołajki, Dzień Kobiet/Mężczyzn, wigilia klasowa, urodziny, Dzień Dziecka.

Mocne strony szkoły:

– odpowiednio wykształcona, pełna zapału kadra,

– organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,

– zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– zaangażowanie uczniów i rodziców w różnego rodzaju imprezach klasowych i szkolnych,

– bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Wyniki przeprowadzonej autoewaluacji

W trakcie autoewaluacji badano :

 1. Dobre samopoczucie w szkole.

Elementy wymagające poprawy: Niekoleżeńskie relacje między uczniami (strach przed wyśmianiem, obmową wśród kolegów)

Problem priorytetowy: Wyśmiewanie, obmowa wśród uczniów.

2) Badanie klimatu społecznego szkoły z perspektywy różnych grup jej społeczności za pomocą ankiety

Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego za pomocą ankiety

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup:  4,6

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie 5):  Relacje między uczniami

Wyniki przeprowadzonych badań skłoniły Szkolny Zespół Promocji Zdrowia do stworzenia następującego PLANU DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2022/2023

 1. Cel (nazwa):

Zmniejszenie częstotliwości występowania niekoleżeńskich zachowań (obmowa, plotki, wyśmiewanie)

Kryterium sukcesu:

60% uczniów zauważa poprawę w relacjach rówieśniczych

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

 1. Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiet ewaluacyjnych, wywiady z pedagogiem i psychologiem, obserwacja nauczycieli i zespołu promocji zdrowia.
 2. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza ankiet, obserwacja, wywiady z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 3. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia, czerwiec 2023.
 • Zadania
Nazwa zadaniaKryterium sukcesuSposób realizacji
Przygotowanie planu pracy SZPZ na rok szkolny 2022/2023. Przekazanie informacji o Priorytetowych zadaniach programu dla Rozwiązania problemu wynikającego z przeprowadzonej ewaluacji90 % rady pedagogicznej Zatwierdzi plan pracy zespołu promującego zdrowie na rok szkolny 2022/23-Przedstawienie przez koordynatora planu działań opracowanego przez zespół – Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną planu pracy na rok szkolny 2022/2023
Lekcje wychowawcze podejmujące tematykę relacji koleżeńskich100% uczniów weźmie udział w lekcjach mających na celu wzmocnienie osłabionych relacji rówieśniczychZajęcia integracyjne z wychowawcami klas
Spotkania integracyjne uczniów80% uczniów uczestniczy w spotkaniach integracyjnychZorganizowanie spotkań w różnych formach (wspólne spacery, ogniska, wycieczki rowerowe, wyjazdy do kina, wycieczki klasowe)
Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla uczniów80% uczniów uczestniczy w warsztatachZorganizowanie aktywnych warsztatów poszerzających wiedzę nt. odkrywania własnego ja, budowania swojej pozycji w klasie, toleracji i akceptacji innych.
Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla rodziców50% rodziców uczestniczy w warsztatachZorganizowanie warsztatów poszerzających wiedzę nt. niepokojących zachowań, relacji, działania w trudnych sytuacjach związanych z nieprawidłowymi zachowaniami dzieci we wzajemnych relacjach.
Promowanie rywalizacji sportowej wg zasad fair play60% uczniów weźmie udział w turnieju siatkarskimRywalizacja wg zasad fair play podczas turnieju siatkarskiego w Szkole Podstawowej w Bojadłach
„Tydzień dobrych uczynków” – akcja społeczności szkolnej90% uczniów i nauczycieli i pracowników niepedagogicznych weźmie udział w akcjiStworzenie możliwości do przekazania miłych słów innym osobom, udzieleniu pomocy potrzebującym, zwiększenia życzliwych zachowań w stosunku do innych
Coroczne organizowanie imprez klasowych, takich jak: andrzejki, mikołajki, Dzień Kobiet/Mężczyzn, wigilia klasowa, urodziny, Dzień Dziecka80% społeczności szkolnej weźmie udział w danych imprezach szkolnychWspółorganizowanie i udział w uroczystościach klasowych.

DZIEŃ MARCHEWKI W ZERÓWCE

„Smaczne i zdrowe – kanapki kolorowe”. Zajęcia w zerówce

„ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ” – zajęcia praktyczne w Zerówce

WIOSENNE KANAPKI

Pierwszego dnia wiosny uczniowie spotkali się na wspólnym zdrowym śniadaniu. Każdy miał szanse przygotować samodzielnie kanapki według własnego pomysłu. Było wesoło, kolorowo i przede wszystkim ZDROWO!

Ogromne podziękowanie dla Rady Rodziców za zakup i przygotowanie produktów niezbędnych do wykonania kanapek.

Turniej siatkówki klasy 8