SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLENICY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zmianami).

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1379).

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami).

Ustawa z14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016r. poz. 895).

Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487).

Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r. poz. 783).

Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz 298).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej celem przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz. 1249).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.

Statut Szkoły Podstawowej w Klenicy.

 

 

 

I.  WSTĘP

 

Wartości. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Klenicy opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Hierarchia ta respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki:

godność osoby ludzkiej i poszanowanie życia

wartość rodziny

prawo do wykształcenia i rozwoju osobowego

wolność myśli i słowa

wolność wyznania religii

praca jako dobro osobiste i społeczne

odpowiedzialność

miłość Ojczyzny i postawa patriotyzmu

otwarcie na wartości kultur Europy i świata

solidarność

tolerancja

sprawiedliwość

demokracja

Spójność z dokumentami szkolnymi. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i szkolnymi zasadami oceniania. Program wychowawczo-profilaktyczny tworzy całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa on sposoby realizacji celów kształcenia i zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, a także nauczycieli i rodziców.

Podstawowy cel programu. Istotą oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej. Opiera się ona na założeniu, że wychowanie jest w pierwszym rzędzie zadaniem rodziny a następnie szkoły,  która w swoich działaniach uwzględnia wolę rodziców i priorytety edukacyjne państwa. Rolą naszej szkoły oprócz funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia i wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie jest dla nas wspieraniem uczniów
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze intelektualnej, społecznej, fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
Ważnym elementem wspierającym realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji narodowych i ceremoniału szkoły (kalendarz uroczystości szkolnych). Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem!

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem:

wyników ewaluacji wewnętrznej

wniosków i analiz z prac zespołów: humanistycznego, przyrodniczego
i wychowawczego

analizy dokumentów szkolnych takich jak koncepcja pracy szkoły oraz program wychowawczy i profilaktyczny w roku szkolnym 2016/2017

analizy nowej podstawy programowej

wniosków, spostrzeżeń i dyskusji w gronie pedagogicznym i w gronie rodziców

analizy opinii uczniowskich z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

II. MISJA SZKOŁY

 

            Misją naszej szkoły jest dobro i wszechstronny rozwój każdego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, społecznym i duchowym. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i poprzez współpracę z rodzicami oraz lokalną społecznością podejmuje działania  w kierunku kształcenia pożądanych  postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i patriotycznych. Misją szkoły jest też przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych wśród uczniów,  kształcenie odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

 

            Dążeniem Szkoły Podstawowej w Klenicy jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

kieruje się w życiu zasadami etyki i moralności

jest kulturalny

szanuje siebie i innych

jest tolerancyjny i otwarty

zna  i ceni historię i kulturę własnego narodu oraz regionu

przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia

jest wykształcony, umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystując technologie informatyczne

jest ambitny, kreatywny i zaradny

zna współczesne zagrożenia cywilizacyjne i podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o siebie i innych

jest samodzielny, odważny, wolny od nałogów oraz odporny na niepowodzenia

 

 

 

IV. CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Działalność wychowawcza. Wspomaganie ucznia w jego rozwoju ku pełni dojrzałości
w sferze:

intelektualnej – treści i działania wspierające proces uczenia się wychowanka

społecznej – treści i działania kształtujące postawy prospołeczne (wolontariat)
i patriotyczne

fizycznej – treści i działania promujące zdrowy i bezpieczny styl życia

emocjonalnej – treści i działania wspierające harmonijny psychiczny rozwój ucznia

aksjologicznej (duchowej) – treści i działania wspierające budowanie pożądanej hierarchii wartości wśród wychowanków

Działalność edukacyjna. Poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy i umiejętności
w społeczności szkolnej z zakresu promocji zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa.

Działalność informacyjna. Dostarczanie informacji społeczności szkolnej na temat aktualnych zagrożeń i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży związanych
z używkami oraz informacji na temat skutecznych sposobów oddziaływań profilaktycznych.

Działalność profilaktyczna. Realizowanie treści i działań z zakresu profilaktyki rozumianej jako:

wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażający­mi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylu życiu (czyli budowanie od­porności psychicznej i konstruktywnej zaradności);

ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój
i dezorganizują zdrowy styl życia;

inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają pra­widłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

 

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Za priorytet stawiamy sobie:

 

A. Kształtowanie u wychowanków postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych

B. Bezpieczeństwo uczniów

C. Edukację informatyczną i kulturalną

D. Edukację zdrowotną.

 

Powyższe priorytety realizować będziemy w następujących obszarach rozwojowych ucznia:

obszar rozwoju intelektualnego

rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 udział uczniów w  zajęciach pozalekcyjnych

wszyscy uczniowie wymagający wsparcia w procesie edukacji otrzymają pomoc w odpowiedniej formie

udział wychowanków w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

przybliżanie wychowankom oferty zawodowej

upowszechnianie czytelnictwa

rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci

obszar rozwoju społecznego

integracja uczniów klasy I ze środowiskiem szkolnym

zapoznanie i przypomnienie uczniom aktów prawnych dot. Praw i Obowiązków Dziecka

rozumienie i respektowanie norm obowiązujących w szkole

.uczenie zasad samorządności i demokracji

rozwijanie postaw społecznych i poczucia przynależności do grupy rówieśniczej oraz społeczności lokalnej przez działalność wolontariatu

obszar rozwoju fizycznego

promocja zdrowego stylu życia i efektywnego spędzania czasu wolnego

kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych, płynących z internetu oraz szkodliwości środków uzależniających

troska o szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczności szkolnej, przeciwdziałanie agresji

obszar rozwoju emocjonalnego

pomoc uczniom w nabywaniu umiejętności samopoznania i samooceny swoich predyspozycji

pomoc uczniom w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnościach

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i nieaprobowanym społecznie

kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji, budowanie poprawnej komunikacji z otoczeniem

kultura osobista

obszar rozwoju duchowego

upowszechnianie wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat systemu wartości respektowanego w szkole

poszanowanie środowiska naturalnego

kultywowanie tradycji patriotycznych, religijnych i szkolnych zgodnie z przyjętym kalendarzem uroczystości

udział w kulturze poprzez organizację wyjazdów do teatru, kina,muzeum, na wycieczki szkolne oraz organizacja spotkań z przedstawicielami świata kultury.

 

 

 

 

 

 

VI. STRATEGIE OSIĄGANIA CELÓW:

 

1. Struktura oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w społeczności szkolnej

2. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

3. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 

1. Struktura oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w społeczności szkolnej:

 

Dyrektor szkoły:

stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczo-profilaktycznego w szkole

sprawuje opiekę nad uczniami dbając o prawidłowy poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

inspiruje nauczycieli do rozwoju swoich kompetencji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, których celem jest dobro uczniów

współpracuje z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim, rodzicami i nauczycielami wspomagając ich w realizacji zadań określonych programem

stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu

czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego

nadzoruje realizację założeń statutowych, w tym dba o przestrzeganie, praw uczniów zasad oceniania, kompetencji organów szkoły i realizację zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Rada pedagogiczna:

uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych

opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z radą rodziców

czynnie uczestniczy w jego realizacji

uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele:

kształcą i wychowują dzieci

wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia

reagują na przejawy agresji w szkole i czuwają nad bezpieczeństwem uczniów

współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych ujętych w programie.

Wychowawcy klas:

diagnozują sytuację wychowawczą w klasie

na podstawie dokonanego rozpoznania oraz na podstawie celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej klasy  na dany rok szkolnych

przygotowują sprawozdanie z realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego klasy

zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym, zwyczajami i tradycjami szkoły

są członkami zespołu wychowawczego i realizują zadania przyjęte przez ten zespół

oceniają zachowanie uczniów swojej klasy zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami

współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem, rodzicami i specjalistami pracującymi z uczniem o specjalnych potrzebach

wspierają uczniów potrzebujących pomocy materialnej

dbają o dobre relacje w klasie

współpracują ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji zadań profilaktycznych.

Zespół wychowawczy:

analizuje bieżące problemy wychowawcze i planuje oddziaływania  w tym zakresie

ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli w szczególności rozpoczynających pracę w roli  wychowawcy

opracowuje analizy i sprawozdania z zakresu swojej działalności.

 

Pedagog szkolny:

diagnozuje środowisko wychowawcze szkoły

współpracuje z dyrektorem, nauczycielami i wychowawcami w tworzeniu szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz włącza się w jego realizację i ewaluację

współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej

zabiega o rożne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej dla uczniów

współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy i profilaktyczny szkoły w tym, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice:

uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły

współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole

uczestniczą w zebraniach szkolnych

współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w szkole

dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Samorząd uczniowski:

    jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów oraz szkoły zgodnie z możliwościami organizacyjnymi placówki i w porozumieniu z dyrektorem

    współpracuje z wychowawcami i nauczycielami

    reprezentuje potrzeby środowiska uczniowskiego

    propaguje idee samorządności

    dba o dobre imię i honor szkoły

    podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

 

3. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych:

 

Sfera

Zadanie

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

INTELEKTUALNA

1. Rozpoznawanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych

-diagnoza zainteresowań uczniów

-przygotowanie propozycji zajęć

-prowadzenie kół zainteresowań

Dyrektor, wychowawcy nauczyciele

wrzesień 2017r., następnie wg planu zajęć prowadzonych przez nauczycieli

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących wsparcia w edukacji

-diagnoza potrzeb

-analiza opinii z poradni PP

Dyrektor, wychowawcy, pedagog szkolny

wrzesień 2017r., następnie wg planu zajęć prowadzonych przez pedagoga i nauczycieli
(j. polski, matematyka)

3. Kształcenie postawy twórczej; kreatywność uczniowska

-organizacja i udział uczniów w konkursach szkolnych i zewnętrznych

-programy artystyczne podczas  uroczystości szkolnych

nauczyciele wg kalendarza imprez szkolnych

cały rok szkolny

4.Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich uzdolnień i predyspozycji

-zajęcia z orientacji

zawodowej

-spotkania z różnymi grupami zawodowymi

pedagog szkolny,

specjalista z poradni PP, zaproszeni przedstawiciele różnych zawodów

cały rok szkolny, wg planu pracy pedagoga

5.Upowszechnianie czytelnictwa

-dbałość o kulturę języka

-akcja ogólnopolska: „Narodowe czytanie”

-oferta biblioteki szkolnej

-Tydzień Książki

-wszyscy nauczyciele

-nauczyciel bibliotekarz

 

 

-nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel

j. polskiego

-cały rok

 

-wrzesień 2017

 

-cały rok

 

-maj 2018r.

6.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci

(możliwości i zagrożenia internetu)

-wykorzystywanie technologii informacyjnej podczas imprez szkolnych,

„Tydzień bezpiecznego internetu”

-cyberprzemoc

nauczyciel informatyki,

nauczyciele wg kalendarza imprez szkolnych

 

 

 

-nauczyciel wdż, pedagog szkolny

cały rok wg planu pracy

 

 

 

 

 

 

 

-zgodnie z planem pracy

 

 

SPOŁECZNA

 

(Relacje, kształtowanie postaw społecznych)

1.Zapoznanie i przypomnienie uczniom aktów prawnych dot. Praw i Obowiązków Dziecka

-zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych

-gazetka szkolna dot w/w zagadnień

wychowawcy klas

 

 

 

-pedagog szkolny

wrzesień/

październik

2017r.

2.Kształtowanie postawy respektowania norm obowiązujących w szkole

-omówienie statutu szkoły, zasad oceniania, zgodnego współżycia w społeczności szkolnej

-wychowawcy klas,

nauczyciele

wrzesień/

październik

2017r.

3.Uczenie zasad samorządności i demokracji

-wybory klasowych samorządów i wybory do samorządu uczniowskiego

-Wychowawcy klas,

opiekun samorządu p. E. Sewohl

wrzesień 2017r.

4.Kształtowanie postawy otwartości, pomocniczości i bezinteresowności względem bliźnich

-działalność wolontariatu szkolnego: wyłonienie Rady Wolontariatu wśród uczniów

-plan pracy wolontariatu (akcje charytatywne)

-Tydzień Dobrych Uczynków,

Dzień Niepełnosprawności

-samorząd uczniowski,

p. E. Sewohl

 

 

 

-koordynator
p. W. Cepowska

 

-pedagog szkolny, samorząd uczniowski

wrzesień 2017r.

 

 

 

 

październik

2017r.

grudzień 2017r.

5.Integracja kl. I ze środowiskiem szkolnym

-stopniowe wdrażanie uczniów kl. I w działalność społeczności szkolnej

(konkursy, uroczystości)

p. D. Woś,

nauczyciele,

samorząd uczniowski

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

FIZYCZNA

 

(Zdrowie-edukacja zdrowotna;

Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych)

1.Wdrażanie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią

-zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych

-przygotowanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych w klasach

-bezpieczeństwo podczas przerw i na lekcjach wychowania fizycznego; bezpieczeństwo ruchu drogowego

-wychowawcy klas, pedagog szkolny, Straż Pożarna, Policja…

 

 

-nauczyciele

 

 

 

 

 

-nauczyciele,

nauczyciel w-f

wrzesień2017r. następnie wg planu działań pedagoga szkolnego

 

-cały rok i w zależności od potrzeb

 

 

 

-wrzesień 2017r. następnie przez

cały rok wg potrzeb

2.Udzielanie pierwszej pomocy

-wyjaśnienie zasad

-bicie rekordu RKO

p. M. Sowińska,

nauczyciele

29 wrzesień 2017r

3.Przeciwdziałanie agresji w szkole

-zajęcia z wychowawcą

-warsztaty prowadzone przez specjalistę z poradni PP

-teatr profilaktyczny

wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciel wdż

cały rok wg planu działań pedagoga szkolnego

4.Przeciwdziałanie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym oraz zagrożeniom płynącym z internetu

-pogadanka, pantomima,plakat, inscenizacja ukazujące niszczący wpływ papierosów, alkoholu, pornografii itd. na rozwój człowieka

-Tydzień bezpiecznego internetu

-dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciel wdż,

pedagog szkolny,

nauczyciel informatyki,

pozostali nauczyciele,

specjalista z poradni PP, policja

cały rok

wg potrzeb

5.Promocja zdrowego stylu życia i efektywnego spędzania wolnego czasu

-wiedza na temat chorób cywilizacyjnych, zdrowego odżywiania, higieny osobistej

-kontynuacja programu „Trzymam formę”

-Mleko oraz warzywa i owoce w szkole dla klas I-V

-Dzień Sportu i Zdrowia

Nauczyciel przyrody, biologii, wdż, pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pedagog szkolny

- pedagog szkolny

 

 

-wychowawcy klas

 

 

- p. M. Sowińska

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok wg potrzeb i harmonogramu imprez szkolnych

 

 

cały rok

 

 

30 maj 2018r.

EMOCJONALNA

 

(Zdrowie-edukacja zdrowotna;

Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych)

1. Nauka nabywania świadomości swoich mocnych i słabych stron - samoakceptacja

-warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z poradni PP

-lekcje wdż

-godziny wychowawcze

pedagog szkolny we współpracy z poradnią PP

 

-nauczyciel wdż

-wychowawcy klas

-wg możliwości czasowych poradni PP

-wg planu pracy

- wg planu pracy

2.Nauka rozwiązywania konfliktów bez użycia siły, dobra komunikacja, budowanie relacji rówieśniczych

-zajęcia integracyjne w klasach z wychowawcą, -godziny wychowawcze

-szkolne uroczystości (zabawy, dyskoteki itp.)

 

-wycieczki klasowe, zawody sportowe

-wychowawcy klas

 

 

 

 

-nauczyciele, Samorząd Uczniowski

 

-wychowawcy klas, nauczyciel w-f

 

 

cały rok wg planów pracy  nauczycieli i kalendarza imprez szkolnych

3.Pomoc uczniom w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

-zajęcia z pedagogiem

szkolnym wg planu i potrzeb sugerowanych przez nauczycieli

 -pedagog szkolny

cały rok

DUCHOWA

 

(Kultura – wartości, normy, wzory zachowań)

1.Budowanie hierarchii wartości i pielęgnowanie tradycji

-katecheza, Jasełka, rekolekcje, praktyki religijne

-godziny z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, wigilie klasowe, kolędowanie

-lekcje wdż

-katecheta, ksiądz

 

 

-wychowawcy klas, pedagog szkolny,

 

 

 

-nauczyciel wdż

cały rok wg planów pracy

2.Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie postawy patriotycznej

-świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych

-lekcje historii

- p. E. Sewohl,
p. W. Cepowska i pozostali nauczyciele

Cały rok wg kalendarza uroczystości szkolnych

3.Poznawanie kultury, sztuki i tradycji regionu

- wycieczki

-tematyczne lekcje wychowawcze

- nauczyciele

cały rok wg planów pracy

4.Szanowanie środowiska naturalnego

-lekcje przyrody, biologii,godziny z wychowawcą, współpraca z leśnikami

-Dzień Ziemi

-nauczyciele odpowiedzialni wg kalendarza imprez szkolnych

cały rok,

 

 

 

 

-25 kwietnia 2018r.

 

 

 

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Szkoła podejmuje współpracę z różnymi organizacjami na terenie lokalnym w celu wykonywania działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Są to:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Policja

Urząd Gminy w Bojadłach

Gminna Biblioteka Publiczna

Sołectwo Klenica

Straż Pożarna

Świetlica środowiskowa

Parafia

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” w Klenicy

Dom Dziecka w Klenicy

Zespół Szkół w Bojadłach

 

 

 

 

VII. ZASADY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu  modyfikacji i podnoszenia jego skuteczności. Ewaluacje przeprowadzana będzie poprzez:

obserwacje zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian

przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

rozmowy z rodzicami

analizę dokumentacji

wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli

analizę szczególnych przypadków wychowawczych.

 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespołów ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań, oraz opracowanie wyników. Z raportem ewaluacyjnym zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu
z radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Klenicy w dniu……………………………………….